Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen Edelstenen & Mineralen en consumenten, ongeacht het gebruikte communicatiemiddel.

Door uw bestelling geeft u als consument te kennen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Edelstenen & Mineralen heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor gevolgen van tekst fouten kan Edelstenen & Mineralen geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De leverings- en betalingsvoorwaarden van Edelstenen & Mineralen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar.

Niets van de website van Edelstenen & Mineralen mag door derden zonder toestemming van Edelstenen & Mineralen gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan:

Edelstenen & Mineralen
Oude Engelenseweg 9
5222 AA 's-Hertogenbosch
KvK-nummer 17158229
BTW-nummer Nederland: NL8124.03.034.B01
BTW-nummer België: 0628.443.697

Al het beeldmateriaal en alle teksten op de website van Edelstenen & Mineralen zijn auteursrechtelijk beschermd in alle landen die zijn aangesloten bij de Berner Conventie of de Universele Auteursrecht Conventie, derhalve praktisch wereldwijd.

Zonder uitdrukkelijke, vooraf gegeven, schriftelijke toestemming van Edelstenen & Mineralen is het niet toegestaan dit beeldmateriaal en deze teksten te kopiëren, te verplaatsen of te bewaren voor welk doel dan ook.

Aanbod & Conformiteit

Edelstenen & Mineralen heeft gepoogd de aangeboden goederen duidelijk en waarheidsgetrouw af te beelden en zo volledig mogelijke informatie te geven voor zover redelijkheid dat vereist zodat het voor u als consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingsrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities. Echter, de informatie in (internet) catalogi, afbeeldingen en tekeningen, alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van Edelstenen & Mineralen, kunnen niet worden gezien als een aanbod, maar als een uitnodiging van Edelstenen & Mineralen aan u als consument om een aanbod te doen.

Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

Edelstenen & Mineralen staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Veiligheid & Privacy

Edelstenen & Mineralen treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

Edelstenen & Mineralen bewaart geen creditcard of betalingsgegevens. Al deze gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan het Multisafepay betaalplatform via een veilige verbinding.

U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering of verwijdering van deze gegevens. Al uw gegevens worden behandeld volgens de richtlijnen van de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat de door u verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt of ter inzage gegeven.

Overeenkomst

Edelstenen & Mineralen kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of u als consument aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Edelstenen & Mineralen is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de consument behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan.

Edelstenen & Mineralen zal tevens - uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst - aan de consument de volgende informatie verstrekken:

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
 2. het geografische adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan;
 3. de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties. 

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Edelstenen & Mineralen en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Prijs

De prijzen die in de webwinkel getoond worden (na inloggen met een B2B account) zijn exclusief BTW. De uiteindelijk tussen Edelstenen & Mineralen en u als consument overeengekomen prijs is inclusief btw (mits er geen verleggingsregeling van toepassing is) en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder vermelding gewijzigd worden tot aan het moment van de overeenkomst.

Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:

 1. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of;
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Bestelling

Leveranties van producten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Edelstenen & Mineralen en u als consument anders is overeengekomen.

Als plaats van levering geldt het adres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. U ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail.

Er geldt een minimaal bestelbedrag van 50 euro exclusief BTW.

Edelstenen & Mineralen zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, over het algemeen binnen 1-2 werkdagen, doch tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan, over het algemeen binnen 1-2 werkdagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht. U heeft altijd het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Edelstenen & Mineralen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen of zal de overeenkomst worden ontbonden op uw initiatief of van Edelstenen & Mineralen. Vóór de verzending zal op duidelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel kan worden geleverd. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van Edelstenen & Mineralen.

Alle door Edelstenen & Mineralen geleverde goederen blijven eigendom van Edelstenen & Mineralen totdat volledige betaling van deze goederen heeft plaatsgevonden. Tot die tijd blijven de goederen zonder voorbehoud opeisbaar en dienen deze goederen in originele staat te blijven.

Uw bestelling is tijdens transport tot het moment van aflevering verzekerd tegen verlies, beschadiging en diefstal.

Betaling

Betaalwijzen:

 • iDEAL
 • Mister Cash 
 • Credit card: Visa en Mastercard
 • Bank overschrijving
 • Giropay
 • Betalen bij het afhalen van de bestelling

U als consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Edelstenen & Mineralen te melden.

In geval van wanbetaling heeft Edelstenen & Mineralen behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

De betaling dient binnen 14 dagen op de rekening van Edelstenen & Mineralen te zijn bijgeschreven. Is dit niet het geval, dan wordt aangenomen dat u de bestelling niet meer wenst te ontvangen en wordt de order geannuleerd. 

Verzending

Nederland

Bij standaardverzending binnen Nederland worden geen verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht. De zending wordt dan over het algemeen binnen 5 werkdagen na betaling geleverd. Het is ook mogelijk om op afspraak de artikelen in 's-Hertogenbosch te komen ophalen.

België

Bij standaardverzending binnen België worden geen verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht. De zending wordt dan over het algemeen binnen een week na betaling geleverd. 

Overige landen

Voor standaardverzending naar andere landen worden er verzendkosten berekend afhankelijk van het land van bestemming. Vóór het bestelproces afgerond is, kunt u zien wat de verzendkosten bedragen.

Algemeen

Er kan een toeslag gelden voor bepaalde artikelen in verband met uitzonderlijk gewicht/formaat. Dit staat dan bij het product vermeld.

Verzending van uw bestelling vindt plaats (gemiddeld binnen 1-2 werkdagen) na ontvangst van uw betaling.

De meeste artikelen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar (mede afhankelijk van hoeveel stuks er van een bepaald artikel besteld worden). Voor sommige artikelen geldt een langere levertijd en kan het voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. Een aantal artikelen wordt pas vervaardigd nadat een bestelling is geplaatst en hiervoor kan ook een langere levertijd gelden. U krijgt daarvan ook, in de regel binnen 1-2 werkdagen, maar altijd binnen 14 dagen, bericht. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, berichten wij u en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Klachten & Vragen

Mocht u niet tevreden zijn over een levering of heeft u vragen met betrekking tot uw bestelling, dan kunt u altijd contact met ons opnemen op de volgende wijzen:

 • Telefonisch: +31(0)640047612;
 • Schriftelijk per post: Edelstenen & Mineralen, Oude Engelenseweg 9, 5222 AA, ’s-Hertogenbosch;
 • Schriftelijk per e-mail: [email protected].

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Tijdens de zichttermijn van 14 dagen hebt u een herroepingsrecht, waarbij u de mogelijkheid hebt om zonder enige verplichting, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Na het verstrijken van deze zichttermijn wordt de koopovereenkomst bindend, tenzij u vóór het verstrijken ervan uw herroepingsrecht uitoefent. Hiervoor moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De zichttermijn van 14 dagen geldt niet voor artikelen die op verzoek of op maat worden gemaakt, hierbij is het koopcontract meteen bindend. Vervolgens moeten de desbetreffende artikelen in goede staat (onbeschadigd en indien redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking) binnen 14 dagen worden teruggezonden. Na ontvangst wordt het aankoop bedrag van de geretourneerde goederen binnen 14 dagen terug betaald. Indien de gehele bestelling wordt geretourneerd zullen de (indien betaalde) verzendkosten worden terugbetaald. Indien een deel van de bestelling wordt geretourneerd zullen de (indien betaalde) verzendkosten niet worden terugbetaald. Bij ruilingen zullen de (indien betaalde) verzendkosten niet worden terugbetaald. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »